هایکو 1-2

چندر تین تاره
دامون ^راتنی نا نگم
“ایا ایسان” ^ وامج دمج ………

برگردان :

چقدر تاریک است/ رههای باز شده در جنگل را نمی گویم/
جست وجو گری ” اینجا بودن” …………..

یک پاسخ ارائه کنید