هایکو 3-2

فانوس ِ پت پت
ایپچه دئر فارسه تاریخ ِفرشته*
پت بزه سکت/
خاورمیانه.

برگردان :

اخرین نفس های فانوس/کمی دیر رسید فرشته ی تاریخ*
ستون افت زده خاورمیانه.

*فرشته تاریخ از ان والتر بنیامین است و اسم نمایشنامه ای از محمد رضایی راد در باره خودکشی والتر بنیامین.

یک پاسخ ارائه کنید