هرزه واش/ گیاه هرز

ایبچه آسمان دارم
می کوجه پنجره میان
طاقتَ دئنه ناره آپارتمان
کَرا شِه بوجور بوجور
هرزه واشَ مانسان

 

برگردان:

کمی آسمان دارم
در میان پنجره کوچکم
طاقت دیدنش را ندارد آپارتمان

بالاتر می رود همچنان

مثل گیاهِ هرز

یک پاسخ ارائه کنید