هزار سال

هیزار سالَ خنده
می لبَ سر
بخوشکسته نهاَ
هیزار سالَ ناجه
می دیلَ میان

فارسی :

هزار سال خنده

بر لبم

خشکیده

هزار سال آرزو

در دلم

یک پاسخ ارائه کنید