هشت مارس شمه را موبارک ببه

هیستا کونه شعرا
خیابان ِ افتاب پر دیچین
تی لچکا دوِد
راکا لچه یا
تی مؤ
کولکالا کون
دوبارده با وئر بزنیم
بی مانگه تاو اسمان ِگورتکا

برگردان :

هشت مارس بر شما مبارک باد
غروب خیابان/تر می کند شعر را/روسری ات را ببند/ به انتهای چوب نازکی/مویت را/ پریشان کن/دوباره باید عبور کنیم/از اذرخش اسمان بی مهتاب.

یک پاسخ ارائه کنید