هفتا بیجار

نــــانَــــم هسا زمستــان یـــا باهاره

مِــــه وَر چاب چاب بــــولـــبو ل، قارقاره

جه مِه دیل دس اوسان، تِه بلا مِه سر

مِـــه ره دِ زینــدیگی ، هفتــا بیجاره !

واگردان فارسی :

نمی دانم ، حالا زمستان است یا بهار است

در نزد من چهچه بلبل، مثل قار قار [کلاغ ] می ماند

از دل ام دست بردار ، بلای ات بر سرمن

زندگی ام دیگر ، عین ترشی « هفتا بیجار » شده است !

*هفتا بیجار : نوعی ترشی مخلوط محلی گیلانی که با چند گونه سبزی خوشبو ی خشک شده و فلفل سبز و سیر ریز شده و چند گونه میوه ریز خشک کرده و سرکه تهیه می شود .

یک پاسخ ارائه کنید