هلاچین

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: هلاچین

نیویشتن کس(نویسنده): انسیه خسروی بلالمی

 ایجرأ:انسیه خسروی بلالمی

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

وقتی سورخˇایران پیما میئن بنیشت از حسودی می دوماغ پرأن پرکسَن.

شیشه پوشته رأ بای بای کی بزأ خیال گودَم می چوشم سو بورده ره، اصنَ بای بای نبو مره بللاخ نیشان دای…

یک پاسخ ارائه کنید