هلی دار

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: هلی دار

نیویشتن کس(نویسنده):اردشیر لرد

 ایجرأ: اردشیر لرد

گویش: رودسری

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

 

اشتئلو تشکونه خوجیر بسئوسم همئه می فشک ب زئم را دک تم سمت راشئی.

میرزایی کوچه سر زاکون جیمابوبون.

حوسنعلی پسر عباسه دوخونسم بئوتم مئرم بازی؟ بگوت : چی دئنی ؟

بئوتم اشتئلو تشک .

مئسن خنده بگود و خو ووشته چشم همره داد بزه .

اشتئلو تشک.!؟

توخیئل بئودی مسخره بازی هیسه.

امو آغوز بازی دریم .

آغوز دئنی بیه بازی .

یک پاسخ ارائه کنید