هگیتن (گرفتن) Hagitən

صرف فعل گیلکی : هگیتن/ فارسی : گرفتن چیزی از کسی

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

تذکر: حالت‌های A حالت نوشتاری و حالت‌های B حالت‌گفتاری هستند.

 

———————————

¤ ماضی ساده (گرفتم …) و  ماضی استمراری (میگرفتم …)

 A

 مثبت : هگیتم (hagitəm)  هگیتی  هگیت  هگیتیم  هگیتین  هگیتن

 منفی : هنگیتم (hanegitəm)  هنگیتی  هنگیت  هنگیتیم  هنگیتین  هنگیتن

 B

 مثبت : هأیتم (haytəm)  هأیتی  هگیت  هأیتیم  هأیتیم  هأیتن

 منفی : هنیتم (hanitəm)  هنیتی  هنیگیت  هنیتیم  هنیتین  هنیتن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم میگرفتم …)

A

مثبت : هگیته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : هگیته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 B

مثبت : هأیته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : هأیته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ ماضی تمنایی (میگرفتم …)

 A

 مثبت : هگیته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : هگیته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 B

 مثبت : هأیته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : هأیته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

———————————

¤ ماضی نقلی (گرفته ام …)

 A

مثبت : هگیتأم  هگیتأی  هگیته  هگیتأیم  هگیتأین  هگیتأن

منفی : هنگیتأم  هنگیتأی  هنگیته  هنگیتأیم  هنگیتأین  هنگیتأن

 B

مثبت : هأیتأم  هأیتأی  هأیته  هأیتأیم  هأیتأین  هأیتأن

منفی : هنیتأم  هنیتأی  هنیته  هنیتأیم  هنیتأین  هنیتأن

———————————

¤ ماضی بعید (گرفته بودم …)

 A

مثبت : هگیته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : هنگیته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 B 

مثبت : هأیته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : هنیته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (گرفته باشم …)

 A

مثبت : هگیته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

منفی : هنگیته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 B

 مثبت : هأیته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

 منفی : هنیته بوم/  بی/  بو/  بیم/  بین/  بون

———————————

¤ مضارع اخباری (می گیرم …)

 A

 مثبت : هگیرم  هگیری  هگیره  هگیریم  هگیرین  هگیرن

 منفی : هنگیرم  هنگیری  هنگیره  هنگیریم  هنگیرین  هنگیرن

 B

 مثبت : هأیرم  هأیری  هأیره  هآیریم  هأیرین  هأیرن

 منفی : هنیرم  هنیری  هنیره  هنیریم  هنیرین  هنیرن

 

قاسم‌آباد:

مثبت : هأیرنم  هأیرنی  هأیرنه  هآیرنیم  هأیرنین  هأیرنن

منفی : هنیرنم  هنیرنی  هییرنه  هنیرنیم  هنیرنین  هنیرنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بگیرم …)

 A

 مثبت : هگیرم  هگیری  هگیره  هگیریم  هگیرین  هگیرن

 منفی : هنگیرم  هنگیری  هنگیره  هنگیریم  هنگیرین  هنگیرن

 B

 مثبت : هأیرم  هأیری  هأیره  هآیریم  هأیرین  هأیرن

 منفی : هنیرم  هنیری  هنیره  هنیریم  هنیرین  هنیرن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم میگیرم …)

 A

 مثبت : هگیته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : هگیته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

 B

 مثبت : هأیته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : هأیته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر :  هگیر  (بگیر)
¤ فعل نهی :  هنگیر  (نگیر)

یک پاسخ ارائه کنید