هیسابؤن (بودن در جایی) hisabon

این فعل در گویش‌های دیگر زبان گیلکی به صورت‌های ایسأبؤن و هسأبان نیز واگویه می‌شود.

 

صرف ماضی فعل هیسأبؤن:

مثبت: هیسأبؤم، هیسأبی، هیسأبؤ، هیسأبیم، هیسأبین، هیسأبؤن

منفی: نئیسأبؤم، نئیسأبی، نئیسأبؤ، نئیسأبیم، نئیسأبین، نئیسأبؤن

مثال: مۊ دیرۊ خؤنه هیسأبؤم (=من دیرۊز خۊنه بۊدم)

 

صرف مضارع فعل هیسأبؤن:

مثبت: هیسأم، هیسأی، هیسئه، هیسأیم، هیسأین، هیسأن

منفی: نئیسأم، نئیسأی، نئیسئه، نئیسأیم، نئیسأین، نئیسأن

مثال: مۊ خؤنه هیسأم (=من خۊنه‌ام)

یک پاسخ ارائه کنید