وأسن (میل داشتن) va:sən

 صرف فعل گیلکی وأسن

 

¤ ماضی ساده » بوأس /bəva:s/

مثال: مره چأیی بوأس (=هوس چای کردم/ ترجمه تحت‌الفظی: من را چای خواست)

———————————

¤ ماضی استمراری » وأس /va:s/

مثال: دیرۊ مره همه‌چی وأس (=دیرۊز همه‌چی می‌خواستم)

———————————

¤ ماضی التزامی » وأسه‌بۊ /va:sə-bu/

مثال: مره یه‌چی وأسه‌بۊ، تره گۊنم (=یه‌چی هوس کرده باشم، بهت می‌گم)

———————————

¤ مضارع حالت۱ » بوئه /bəve/

مثال: مره یه‌چی بوئه، تره گۊنم (=یه‌چی هوس کنم بهت می‌گم)

———————————

¤ مضارع حالت۲ » وأنه /va:nə/

مثال: تره چی وأنه؟ (=چی می‌خوای؟ چی میل داری؟)

یک پاسخ ارائه کنید