واریث

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: واریث

نیویشتن کس(نویسنده): علی انشایی

ایجرأ: علی انشایی

گویش: لنگرودی

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

قسمتی از داستان امشب:

چادوره گوشه همره خو چشمونه نمه بیته.

وگرسه خو ماره بئوته : ما مان مو خئنی بشوم. مه دیرابوی….

علی انشایی موتولد 28 ایسفند سال 1326 در لنگرود هیسه.

او در جوونی به خو محله و مردومه فرهنگ، پور علاقمند بو و دومبال جمائودن خو منطقه فرهنگ بو و ای راه میون از شادروان محمود پاینده لنگرودی هم کومک هگیت.

ولی الون به ای نتیجه برسئه که نسل جدید با قصه بهتر ارتباط پیدا کونه .هینه ویسن با خو داستانون خئنه ای فرهنگه زینده بدئره.ای عزیز ویسن سلامتی و توفیق ناجه دئنیم.

یک پاسخ ارائه کنید