وجدان درد

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: وجدان درد

نیویشتن کس(نویسنده):علی انشایی

 ایجرأ: علی انشایی

گویش: لنگرودی

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

پیرأنه می مئارˇدس هأئیتم دئۊدم بۊشؤم مسچدˇحیاطˇمیأن.

یهٰ دسته زأکؤن أل بیلی بأزی کأدۊبؤن. مؤ بأ چن نفر بؤتیم خرپۊشته بأز بأزی بکؤنیم…

یک پاسخ ارائه کنید