وهومنه

ژیویر
چیلیک وِوه یی
دامون ِ دوشکاسته مقر سر ِ سر.

کویا نها
خیابان
کی الفبا بویا دایی و
چواؤر بو.

نیدینی؟
نیدینم/ جیجاکه امولاکانا
هیتا ایسگا سر
دوشکاسته مقرسر ِ سر.

کتل بنه دامون ِ پرپره/
کتل بنه فندیر تین تاری یا / کی گردوزه دور ه شران ِ دورا.
ایشتاوی؟
ایشتاوم.

برگردان :

بهمن

فریاد/ حنجره می‌برید/ در خاموشی غروبگاهان ِ جنگل.
کجا قرار دارد/ خیابان/ که/ بوی الفبا می‌داد و / لم یزرع بود.
نمی‌بینی؟/ نمی‌بینم/ پروانه‌های زخمی را/در هیچ ایستگاهی/ در خاموشی ِ غروب.
صندلی بگذار بر دامنه‌ی جنگل / صندلی بگذار و بنگر به تاریکی که دور می‌کند دور دست‌های دور را.
می‌شنوی؟
می‌شنوم.

یک پاسخ ارائه کنید