وچکسن (بالا رفتن) vəchkəsəm

 صرف فعل گیلکی وچکسن/ فارسی بالا رفتن

این فعل در گویش‌های دیگر زبان گیلکی به شکل‌های فچکس، فیشکسن، وشکسن و واچوکستن نیز واگویه می‌شود.

 

¤ ماضی ساده

 مثبت : وچکسم، وچکسی، وچکس، وچکسیم، وچکسین، وچکسن

 منفی : ونچکسم، ونچکسی، ونچکس، ونچکسیم، ونچکسین، ونچکسن

مثال: وچه دارء وچکس (=پسر بچه از درخت بالا رفت)

———————————

¤ ماضی نقلی (بالا رفته) » وچکسه /vəchkəsəm/

———————————

¤ ماضی بعید (بالا رفته بودم، …)

مثبت : وچکسه‌بؤم، وچکسه‌بی، وچکسه‌بؤ، وچکسه‌بیم، وچکسه‌بین، وچکسه‌بؤن

منفی : ونچکسه بؤم/ بی/ بؤ/ بیم/ بین/ بؤن

ؤ (o)

———————————

¤ ماضی التزامی (بالا رفته باشم …)

مثبت : وچکسه بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : وچکسه بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

ۊ (u)

———————————

¤ ماضی تمنایی (بالا می‌رفتم، …)

 مثبت : وچکسه نابؤم، نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

 منفی1 : وچکسه ننابؤم، ننابی، ننابؤ، ننابیم، ننابین،  ننابؤن

 منفی2 : ونچکسه نابؤم،  نابی، نابؤ، نابیم، نابین، نابؤن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم بالا می‌رفتم، …)

مثبت : وچکسه دؤبؤم، دبی، دؤبؤ، دبیم، دبین، دؤبؤن

منفی : وچکسه دننه‌بؤم، دننه‌بی، دننه‌بؤ، دننه‌بیم، دننه‌بین، دننه‌بؤن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم بالا می‌رم، …)

 مثبت : وچکسه درم، دری، دره، دریم، درین، درن

 منفی : وچکسه دننم، دننی، دننه، دننیم، دننین، دننن

———————————

¤ مضارع اخباری (بالا می‌رم، …)

 مثبت : وچکنم، وچکنی، وچکنه، وچکنیم، وچکنین، وچکنن /vəchkənən/

 منفی : ونچکنم، ونچکنی، ونچکنه، ونچکنیم، ونچکنین، ونچکنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بالا برم، …)

 مثبت : وچکم، وچکی، وچکه، وچکیم، وچکین، وچکن /vəchkən/

 منفی : ونچکم، ونچکی، ونچکه، ونچکیم، ونچکین، ونچکن

———————————

¤ فعل امر  : وچکی (بچسب)
¤ فعل نهی : ونچکی (نچسب)

یک پاسخ ارائه کنید