یتا لاکو خاطرات

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: تیاتر

نیویشتن کس(نویسنده):آنتوأن چخوف

وأگردأن ۊ ایجرأ: معبود

گویش: لنگرودی

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

یک پاسخ ارائه کنید