پابوس

ملیجکانَ جیک جیکَ ایشناوی

بهارا اَورداندرید

تی پابوس

 

برگردان:

جیک جیک گنجشکان را می شنوی

بهار را می آورند

به پا بوسی ات

یک پاسخ ارائه کنید