پاره ای نام های زیبای پسرانه گیلان

✍به قلم و با پژوهش؛ محمود اصغری/ نویسنده کتاب نگاهی به مردم شناسی لاهیحان

موضوع؛ پاره ای نام های زیبای پسرانه گیلان؛ از دیرینه زمان

-. دامون/جنگل
-. دفراز/ تکیه گاه
-. اَوستا/بنیاد-پناه
-. اوخان/پژواک
-.تام / آرام و ساکت
-. چیکا/نام پرنده
-. توکالی/ قُله کوه
-. آموج/ آموخته، خوگرفته
-. خوجیر/حوب-زیبا
-. آرنگ/ نام کوهی در اشکورات

-. اوجا/ جواب، پاسخ
-. پاموج/ همپا
-. توکا/پرنده ای از انواع کاکُلی ها
-. کوشیار/نام تاریخی-کوشیار دیلمی، ستاره شناس معروف و پُرآوازه گیلان
-. نومود/ برازنده
-. آلندا/ نام تاریخی از شاهان باستانی
-. پور دیل/ پُر دل و جرئت- شجاع
-.ژبویر/ فریاد
-. روزمان/ نامی از سرداران ایرانی
-. کوبار/باران کوه

 

یک پاسخ ارائه کنید