پاسگاه

گیله قصه – پاسگاه حیاط دیمه

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: پاسگاه حیاط دیمه

نیویشتن کس(نویسنده):سیامک یحیی زاده

 ایجرأ: سیأمک یحیی زاده

لهجه : رشتی

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

هسأ ایتأ ایشتبأهی بؤبؤ تی نأز مره بأیه، شومأ پیله تری، تی مألم کی صحیح سألم تحویل بیگیفتی…

یک پاسخ ارائه کنید