پاییزه کوگا/ محله پاییز

خیلی رنگانه کم داشتی!
یالمندَم فووُو
پاییزه کوگا مئین

 

فارسی :

خیلی رنگ ها را کم داشت!
رنگین کمان هم ریخت
در محله ی پاییز

یک پاسخ ارائه کنید