پاییز برگ ریز

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: پئیز ولگ ریز

نیویشتن کس(نویسنده):هادی غلام دوست

 ایجرأ: هادی غلام دوست

گویش: لاهیجانی

دیچین واچین(ادیت): اردشیر لرد

-چی قشنگی
چی گۊلی
خندن بکؤنی می وأسی
ده چی بؤنی!

یک پاسخ ارائه کنید