پدرسوخته های تاریخ-داستان

شومان تابحال -حتما” ا-عبارت “پدر سوخته” یا شناوسایید(شنیده اید)-شاید هم خودتان به عنوان-شوخی –یا دیلجات(حقیقتی) به شمه دوست ودشمن –نثار بکودایید….یا خدانکرده-بلانسبت شمان ازطرف اوشان به شما نثار ببه به(شده باشد) اسا چی یه؟!کی یاد ا-موضوع دکفتام-الان شیمی ره تعریف کونم….عی تا از آمی فامیلان کی گیله مرد مسن ومومنی عیسه خوره گاهی گلف کال کالره-واگردستی مرا گوفتی –ری پدر سوخته چطوری ؟!تی آقاجان چی کونه؟!وقتی می رنگ قرمزا بوستی ؟!فوری خو گازا واکوده-خندخسه…ومی دوشا تکان ده- وواپرسی چیه؟!چیره ترا بربخورد….پدر سوخته کی فاش نیه من دوست دارشی –ترا گم……؟!خلاصه منم راستی راستی باور بوکودابوم کی پدر سوخته جز-بد وبیراه بحساب نایا!!هرچند لحن گفتن اون طوری بو کی –آدما برخورده….تا اینکی تصمیم بی گیفتام بوشم تحقیقات -بوکونم –بیدینم این کلمه به چی معنی عی سه-کی دوست ودشمن همدیگرا گوید-یک جا فحش به حساب آیه –جای دیگر نه؟!خلاصه اونه معنی یا بدست باوردم-چون عاقبت جوینده یابنده!!!!!!!

تا اینکی بار آخری که بوشام آمی فامیل خانه-طبق معمول مرا – بوگفت پدرسوخته-چطوری –تی پیر پدر سوخته چی کونه-تی مار پدر سوخته –چی کونه؟!من د-طاقت نوردام-بوگوفتام-پدر سوخته خودتی؟!اونا –دینی-اونه رنگ کالا بو—اونه نقد بسته بوبو- بوگفت –نفهمستام-چیه-چی بوبوست؟!تو خجالت نکشه مرا فحش دهی-من از تی آقاجانم بزرگترم-تو تی ناما-بنایی دیپلمه اما دوهزار عقل ناری؟!آدم خو بزرگتر مرا عاجور حرف زنه….

موقعی کی من تی سرامال بوم-پیش کسی کی از من بزرگتر بو- لال بوم-می پایا اونه ور درازا نوکودمه-من می طفلا –می آقاجانه ور-بغلا نوکودیمه-الان د-دور وزمانه خرابا بوسته-همه احترامان پایمال بوبوستایید-بوگوفتام پس چون من از تو کوچکترم-تو هرچی تی دهن بیرون آیه باید مرا نثار بوکونی ولک لک مرا – بگویی پدر سوخته-من هیچی نوگویم-بی دین تو طاقت ناوردی من چیزی را کی از خودت یاد بیگیفتامه-تحویل تو بدخم-تو هنوز اونه معنی یا-نانی-اینقدر ناراحتا بوستی-پس من کی اونه معنی یا دانم-وا-چی عکس العملی نشان بدهم؟!

امروز عمدا” ترا –جواب رد بدام کی تی ره یک جریانی را روشنا کونم-اونم اینکی پدر سوخته نه تنها شوخی نیه-بلکه بدترین توهین وفحش عی سه!!!بی دینم-دایی تو اصلا” دانی پدر سوخته یعنی چی؟!بوگوفت –یعنی کی آدمه پیر-خیلی زحمت بکشه وغم ورنج زمانه اونه بسوزانه وخاکستر بوکوده –

بوگفتام پس چتو من شمره را الان بوگفتام پدر سوخته -تو ناراحتا بوستی –بوگوفت آخه –اولا”تو می زاکه سرامالی-نباید من وامثال مرا-بوگویی-دوما” دردعوا هم نباید ازاون کلمه استفاده بوکونی؟!بوگوفتام –دایی جان-اولا” بزرگتر باید – کوچکتره ره-الگو ببه –دوما”-عقیده اشتباهه کی بزرگتر هرچی بوگوفت کوچکتر-خفه قان بیگیره وچیزی نوگویه—بوگوفت تواسا-مره بوگو اونه معنی چیه؟!

بوگفتام پس خوب گوش بوکون تره تعریف بوکونم-خو زنانه یا – دوخاد بوگوفت –چیکار دری-؟!بوشو دوتا چایی آمی ره باور- مگر نیدینی مهمان داریم-چند تا سنگه خوج باور-یا ایزه کونوسه آب باور……بعد من بوگوفتام دایی جان –خیلی ممنون راضی به زحمت نی ام-تا تی پسر فتح الله بایه-رفع زحمت کونم واپرسی امروز خوایید بیشید-مالوان کشتی مشتی….بوگوفتام اهان-بوگوفت شومان جوانان امروز اصلا” هیچی یاد نیگیفتیده ده-آهان چیه-بوگو بعله؟!معذرت خوایی بوکودام بوگوفتام حق با تویه-بوگوفت شومان-نه تو…بوگوفتام-آهان تصدیق بی ادبانه عی سه-قبول –من مقصر ولی شومان-دوسه نفرد-تو عی نفر-ویشتر نیه!!اگر اجوری یه-پس د-نوا بگویم من-باید بگویم ما-بوگوفت تو تانی ترا احترام نوکونی –ولی مردما باید حتما” احترام بوکونی-تی وظیفه ایجاب کونه!!بوگوفتام خدا شیمی سایه یا-از سر امان-کوچکتران کما نوکونه-بخاطر هاجور چیزانه کی گویدتجربه پدر علما-اگر شومان نوبو هید کی واسی اجور چیزانا-به نوجوانان وامان جوانتران –تعلیم بدهدیک سری قوانینه اداب ومعاشرته کی در هیچ کتابی گیر نایه فقط شیمی ورجه نهه –هه مابین اونه زناک دوتا چایی باورد با چند تا سنگ خوج و کنوسه آب- درحالی کی- کرا- آمی ورجا- چهار پاچه زه- بوگفت –زاک جان ببخش آمرا-چیزدیگری –نارم-ناقابله….تی ماره احوال خوب عی سه؟!بوگوفتام خوبه-سلام رسانه….؟!

اون مرد بوگوفت چی بو-تو خواستی شه-آمی ره پدر سوخته معنی یا بگی-؟!اون زن بوگوفت مگر پدرسوخته یم معنی داره؟!

پدر سوخته پدر سوخته د-!!وتونم هرکسا دی نی-گویی …..؟!

بوگوفتام اسا-خوب گوشادخید تا شیمیره تعریف بوکونم –!

درزمانهای قدیم مردم خوشانه آقاجانه خیلی دوست داشتید-وقتی از دنیا شه-اونا دفنا نوکودید-بلکه اونه جسدا مومیایی کودید ودرخانه نگهداری کودید-اون موقع یم کی چک وسفته نوبو.. اگر کسی خواستی از کسی دیگر پول-یا وسیله گرانقیمتی قرضا کونه-مثل پادنگ وآسیاب وچیزهای دیگر—اگر قرض دهنده ور اعتبار بداشتابی کی هیچی…..واگر اعتبار نداشتابی –طرف ازاون سوال کودی –در مقابل –قرض چی داری کی آمی ورجه گرویی بنی-؟!قرض گیرنده –گوفتی چیز بدرد بخوری نارم –طرف اونا سوال کودی –کی تی آقاجانه-جسد مومیایی یا باید باوری می ورجه-گرو بنهی –هر وقت که تی قرضا ادا بوکودی –تی آقاجانه جسدا تحویل گیری!!البته ا-تقاضا به ارزش اون وسیله –یا مقدار پول قرضی بستگی دشتی-!!قرض گیرنده هم اکثرا” قید قرضا کودنا-زه یی-وراضی به ا-کارنوبوستی-ولی اگر هیچ راه چاره دیگری نداشتابی-مجبورا” تن به ا-عا –کار دایی؟!!!!

بعد سر موعد خو قرضا بورده پساده –وخوآقاجانه-جسدا با احترام تحویل گیفته وبورده خانه !! اما گاه گلف پیش آمویی کی طرف قرض گیرنده سهل انگار بو برای ادا دین تلاش نوکوده-یا خو پیرره-زیاد ارزش قایل نوبو وبمرور زمان-نسبت به اون کم علاقه بوبوستابو-یا اینکی بخاطر مشکلات زندگی –وپیشامدهای دیگر –نتانستی خو قرضا –ادا بوکونه—طرف قرض دهنده چند بار اونا-اخطار –دایی-کی تی بدهی یا-صافا کونا-وگرنه تره شکایت کنما؟!خلاصه کاربه شکایت وشکایت کشی رسه-حاکم هم شخص بدهکارا –مهلت کوتاهی ده-اگر خوبدهی یا-فاندا-واونه مهاتم تماما بوسته به دستور حاکم جارچی در شهر وآبادی جار زه-خلایقا خبرا- کوده کی در فلان روز –فلان ساعت همه درمیدان آبادی جمعا بوهیدا-ودرمراسم آتش سوزی شرکت بوکونیدا اگر شخص بدهکار آدم غیرت داری بو-از زیر سنگ هم بوبوستابه-پول تهیه کوده-خوآقاجان جسدا پسا گیفته !!

ویاشخص دیگری پیدا بوسته-اونه قرضا ادا کوده واونه پیرا خوره گرویی فاگیفته!!وبعضی اوقات –اون جسد مومیایی سالها – ا-جا-او-جا بوسته……اما وای به اون روزی کی-صاحب جسد بیچاره-وبدهکار درمهلت مقرر هم خو قرضا ادا نوکودابه- بدستور حاکم وقاضی جسد مومیایی یا-در میدان آبادی یا شهر – بعد ازمعرفی اونه وابد ووارث آتش زده-مردم همه تماشا کودد مثل اجرای اعدام-یا سنگسار درانظار به روش امروزی اما-ماجرا به هویا ختم نوبوسته-ازاون روز به بعد همه مردم اون –بدهکار بیچاره یا-درکوی وبرزن وبازار ومح بنام پدر سوخته صدا کودید-وحسابی اونه آبرو بوشو-وعین گاو پیشانی لاک سفیدبوهوسته….هروقت خواسته معامله دیگری درطول عمرش انجام بدهه-همه گوفتیده کی اون پدر سوخته یا وبا اون وارد هیچ معامله ایی نوبوستیده -اگر خوپسرره – بوشابی زن خاذی-خانواده د خترهم قبول نوکوده-واونه دخترا هم هیچ کس نوبورده-…. وهزار ویک مشکل دیگر …خلاصه در جامعه اصلا” بی اعتبار وبی آبرو باید ادامه زندگی بدابه کی کارهرکس نیا-با اوجور رسوایی بتانه زندگی کودان…واون لکه ننگ تا چند نسل ادامه داشتی-بعضی کسان گوفته ده-فلانی خودش آدمه خوبی عی سا-ولی اون پیر-خیلی پدرسوخته بویا –خیلی پدر سوخته-هم خودش حکایت دیگری داره-گاه وگلف درحین آتش سوزی –طلبکار کی معمولا” آدم بالنسبه بدی نوبو جسد مومیایی نیم سوزا-گوفته خاموشا کونیدا-شاید بدهیکار به خود بایا-وسر فرصت دیگری-ادا دین بوکونه-وبدهکار هم به هر دری زه وخو دینا –ادا –کوده-کی دراین صورت مردم گوفتید فلانی یک مقداری پدر سوخته عیسا-وگرنه آدم بدی نیه…مثلا” اونه اخلاق خوبا-یا الان اونه دست اونه دهان شویا…کی بازم نوعی بی اعتباری برای اون به حساب آمی….. اما بعضی بده کاران درست گرماگرم آتش سوزی اعلام کودید- دست بداریدا-مهلت بدیدا-یک هفته دیگر –خوقرضا ادا کونما- وطرف مقابل هم کوتاه آمی –ومهلت دیگر ده-بار دوم هم مقداری کی اون پیره-جسدسوخته بازم با گریه وزاری مهلت فاگیفته-ولی بازهم سر فرصت برای ادا دین خودش –جدیت بخرج نده تا چند بار ونهایتا” اونه آقاجانه جسدمومیایی یا آتش زعید-که درچنین مواقعی طلبکار اونا گوفته پدر سوخته بازیا-بنه ها کنار -یا فلانی خیلی پدرسوخته یا…..وقتی می گبان تماما بوست آمی فامیل-مات ومبهوت بوبوستابو…و اونه نقد بسته بوبابو… اونه خانمم ازاون ویشتر ……مرداک بوگوفت جل ال خالق –آدم نمیره چی چیزهایی ای شناوه….پسر جان مرا ببخش من بخدا نانستمه –ا-کلمه پدر سوخته –تا این حد-زننده ومغز ومیجیک دارببه-چیره پیشنر مره نوگفتابی…اسا راست شا- بوگو-اماجرا حقیقتی یه-یا تو تره بساختایی-اونه خانم بجای من اونه جوابا بدا-کی اگرم خودش بساختابه یا- خیلی جالب وبجا بساخته یا— درثانی –تا نبوخا(نباشه)-چیزکی – مردم نوگویدا- چیزها.حتما”عی چی(چیزی) یی سا -کی مردم -ذهن درون سینه به سینه نقل بوبوسته یا..بوگفتام دایی بازم مرا گویی پدر سوخته؟!جواب بدا-نه بخدا-من د-بیخود کونم-ازامروز باید تمرین بوکونم کی دوباره می داهان جی نی ویزه؟!(درنره)

پایان

یک پاسخ ارائه کنید