پیتن (پیچیدن) pitən

 صرف فعل گیلکی پیتن/ فارسی پیچیدن

 

¤ ماضی ساده (پیچیدم، پیچیدی، پیچید، …)

 مثبت : بپیتم، بپیتی، بپیت، بپیتیم، بپیتین، بپیتن

 منفی : نپیتم، نپیتی، نپیت، نپیتیم، نپیتین، نپیتن

———————————

¤ ماضی نقلی (پیچیده) » بپیته /bəpite/

———————————

¤ ماضی بعید (پیچیده بۊد) » بپیته بؤ /bəpite bo/

———————————

¤ ماضی التزامی (پیچیده باشه) » بپیته بۊ /bəpite bu/

———————————

¤ ماضی استمراری (می‌پیچید) » پیت /pit/

———————————

¤ ماضی تمنایی (می‌پیچید) » پیته نأبؤ /pite nabo/

———————————

¤ مضارع اخباری (می‌پیچه) » پیچنه /pichənə/

———————————

¤ مضارع التزامی (بپیچه) » بپیچه /bəpichə/

———————————

¤ فعل امر: بپیچ (بپیچ)

یک پاسخ ارائه کنید