چانچو

چانچو* مهرباناَ بو
می چاَنَ سر
امیدَ جا، زیبیل بار داره

 

برگردان:

چانچو مهربان شده
روی شانه ام
از امید، بارِ زنبیل دارد

 

*چانچو: چان: شانه + چو: چوب. وسیله چوبی برای حمل بار زنبیل که بر شانه می نهادند.

یک پاسخ ارائه کنید