چند اصطلاح گیلکی که برای انواع گریه مورد استفاده‌اند!

 چندته اصطلاح گیلان ٚ گیلکی دل که «بۊرمه» مفهۊم ٚ وأسه استفاده بۊنن:

🔴 اۊشماره | اۊرۊشواره (اِ.)
(فارسی: شیون ؤ ناله کردن)
🔰 جۊمله دل:
➖ زنهٰ‌کان قبر ٚ سر اۊشماره گۊدن.
(=زن‌ها بر رۊی قبر ناله می‌کردن.)

 

🔴 فنار فنار (ق.)
(فارسی: گریه زاری کردن)
🔰 جۊمله دل:
➖ وچهٰ‌کان فنار فنار بۊرمه گۊدن.
(=بچه‌ها زار زار گریه می‌کردن.)

 

🔴 ونگ (اِ.)
(فارسی: با صدای بلند گریه کردن)
🔰 جۊمله دل:
➖ زأک ٚ مۊرسؤن ونگ زئن.
(=مثل بچه‌ها شیون می‌زدن.)

 

یک پاسخ ارائه کنید