چند قید تقریبا هم معنی در زبان گیلکی

چندته قید ؤ اوشانی کاربردان گیلکی دل که اوشانی بعضی‌شان تقریبا یته مفهوم دأرن:

✔️ کیندیم
✔️ پساپسا
✔️ پساکینا
✔️ پوشتاکینا
✔️ وراکینا
✔️ وراورا

🔰 مثال جومله دل:
🔵 مازیار خوشته پیرهنء کیندیم داکورده.
(ف: مازیار پیرهنشؤ برعکس پوشیده.)

🔵 مازیارِ کارؤن همه پساپسا ایسه.
(ف: کارهای مازیار همه برعکسه.)

🔵 پساپسا را نؤشو کنی.
(ف: عقبکی راه نرؤ می‌افتی.)

🔵 ظرفشانء پساکینا سفره سر بنی.
(ف: ظرفها رؤ برعکس رو سفره بذار.)

🔵 وی قیافهٰ‌ء نیدم، پوشتاکینا هسابا.
(ف: چهرشؤ ندیدم، به‌پشت ایستاده بود.)

🔵 لاکو أمره دینه وراکینا را شونه.
(ف: دختره ما رؤ می‌بینه روبرگردان/به‌کنار راه می‌ره.)

🔵 خو چومِ مرأ وراورا فأندرستی.
(=با چشمهاش چپ چپ نگاه می‌کرد.)

 

یک پاسخ ارائه کنید