چند قید مقدار در زبان گیلکی

🌀 چندته گیلکی قید که فعلِ مقدار یا کمیتء نشؤن دنه:

 

✔️ برای فعل «کوتونئن»
➖ یه پوس، یه چؤم، یه پیچ (یه فیچ)، یه گاچ، یه شکم، یه کل، یه گال
🔵 وأنجینین بدأر «یه پوس» کسنء بؤکتونن.

 

✔️ برای فعل «زئان» یا «دکأشتن»
➖ یه‌ دار
🔵 می همرأ توک توک نؤکون تره «یه دار» زنم بککی ونرسی.
🔵 پئر خو وچه گوشِ دل «یه دار» دکأشت.

 

✔️ برای فعل «خؤردن»
➖ یه شکم
🔵 دأبیسؤن «یه شکم» پلا بوخؤردم، ده مره نوأنه.

 

✔️ برای فعل «خؤتن»
➖ یه گول/ یه چؤم
🔵 یه گول بوخؤت ایمه ورسأ بؤشؤ.

یک پاسخ ارائه کنید