چند قید گیلکی

چندته گیلکی قید گه کیتابان ٚ ترجۊمه سر تۊنه أمره بال بزنه:

از قرار معلوم : ایجۊر گه دئه شأنه
به محض اینکه : هیتؤ گه
گاهی اوقات : گاگلف
بیشتر اوقات : وخت ٚ ویشترینی
او در بیشتر اوقات : اۊن خۊ وخت ٚ ویشترین’
بیشتر آنها : اۊشان ویشترینی
در همین موقع : هی بند ٚ سر
در این هنگام : هی لحظه مئن
در همین اثنا : هی مئن مئنأ
در این مدت : ای مدت ٚ مئن
در این زمان : هی زمت ٚ مئن
زمان زیادی نمی‌گذرد : پۊر زمات نیه
تو این گیر و دار : ای هاکش واکش ٚ مئن
تو این اوضاع و احوال : هی مئنأ، هی تاو ٚمئنأ، هی‌تامئنأ
به‌هرحال : هرجۊرکئه
در هر صورت : هرجۊرکئه
به‌یک‌باره : یه‌وأره، ایوارکی
به این ترتیب : ایتکی
دیری نپایید : پۊر دنکشئه
در لحظه آخر : آخرین لحظه مئن
در مورد اینکه : این ٚ سر گه
درباره آن موضوع : اۊ مۊضۊع سر
با خیال آسوده : دل دس بنأر
با بی میلی : نوأ نوأ
سرجمع : همهمه
هنوز : هلأ
حالا : ایسه
همین حالا : هی ایسه
تاکنون : تأیسه، تا ایسه
چند لحظه پیش : دأبیسؤن
ظرف یک دقیقه : یه دئقه سر
با عجله : تۊنداتۊندی، تۊنداتۊند
اصلا : أزأ
بعد : ایمه
بعدها : ایمه پستر، پستران
کمی بعدتر : یه‌پاره دۊمبالتر / یه‌مینه پستر
چند روز بعد : چند رۊج دۊمبالتر
از این به بعد : ای به‌ور / ای به‌بر
از این به بالا : ای بۊجؤر
بعد از آن ماجرا: اۊ ماجرا دۊمبالپس/ اۊ ماجرا پسی
بعد از دیدن آن صحنه : صحنه’ بدئه پسی
انگار که : بخألی گه
مبادا : نأبدأ، نأببۊ
واقعا، واقعی : راس راسئه، أزأزأ
در واقع : راس‌وری
واقعیت : راسئه، حقیقت
از بد حادثه : بدبختی سر
در ابتدای مراسم : مراسم ٚ اول‌سر
مردهای دیگر : دئباخی مردأکان
کارهای دیگر : دئباخی کاران / دئکاران
چیزهای دیگر : دئچی‌ئن
افراد دیگر : دئکسان
یک بار دیگر : یه رچ د / یه گرش د / ایوارده
دوباره : هنده / دۊمرته / نؤ جی
ناگهان، یکدفعه : یه مرتأ
این دفعه : ای گَرِش، ای سفر
دفعه بعدی : دۊمبالین گرش
دفعه قبلی : پیش ٚ گرش
تابستان بعد : دۊمبالین تاوستان
سرتاسر تابستان : تابستان ٚ ای سر تا اۊ سر
در اواسط تابستان : تاوستان ٚ مئن مئنان
هنگام بهار : بهار ٚ سر
تابستان قبلی : پیش ٚ تاوستان
قدیم : دئبار
قدیم‌ها : دئبار دئباران
سالهای پیش : دئسال، دئسالان
یک روز کامل : یته دۊرۊسته رۊج
فردای همان روز : هۊ رۊج ٚ فردهٰ‌یی
در طول روز : درارۊز، دراز ٚ رۊج
در طول شب، تمام شب : دراز ٚ شؤو
شبانه : شؤونا، شؤوانه
شب‌هنگام : شؤواشؤو
روز بعد : فردهٰ‌یی رۊج، دۊمبالین رۊج
به اضافه اینکه : باگه
به جز : رد بؤکۊنی / بکت
فارسی: به جز آن بقیه خوب نیستند
گیلکی:
– اۊن’ رد بؤکۊنی دئباخی خۊجیر نیئن
– اۊن بکت دئباخی خۊجیر نیئن

با اینحال : هنده ره
فارسی: علارغم اینکه از صبح تا شب تلاش می‌کنم، بااینحال عقبم.
گیلکی: صۊبئه تا شأنسه دؤو کۊنم، هنده‌ره دۊمبال درم

یک پاسخ ارائه کنید