چومه واکون!/ چشم بگشا

شب،

پرپر زنه

او وقت کی

تی چومه واکونی

 

برگردان:

شب،

پر پر می زند

آنگاه که

چشمهایت را می گشایی

یک پاسخ ارائه کنید