چیری میری/ جست و خیز

پور چیری میری کونه
اَ روزان
در و دیوارا واچوک
پاییز!

برگردان:

بسیار بازیگوشی می کند
این روزها
از در و دیوار بالا می رود
پاییز!

یک پاسخ ارائه کنید