ژوکوند

می گازه خاله کویهژوکوند

تی نرمه منحنیه لب کویه

جانه قوربان کی هَندِم تی دَره مَرِِه واکونی

 

فارسی:

خنده دندان نمای من کجا

منحنی نرم لب هایت کجا

قربان تو که هنوز در را برایم می گشایی

یک پاسخ ارائه کنید