کاربری زمین در برنامه‌ریزی منطقه‌ای

برنامه ریزی کاربری زمین در مطالعات منطقه ای

تألیف : ناصر عظیمی – شهرسازی

1 : منطقه بندی سرزمین و مفهوم کاربری زمین در منطقه

2 : برنامه ریزی کاربری زمین در منطقه

3 : ضوابط و مقررات ناظر بر کاربری های زمین در منطقه – برنامه ریزی کاربری زمین در مطالعات منطقه ای

یک پاسخ ارائه کنید