کاش هرگزغم نوبو – شعر

کاش هرگز درمحبت شک نوبو

جفت عاشق هیچ زمانی-تک نوبو

چون من و تو -یار-در عالم نوبو

از سر احساس مویی کم نوبو

در محبت کاش بوی یاس بیم

جلوه ایی ازسوسویی الماس بیم

درکنار دوست عینه سایه بیم

با تاتاکی یم گوله همسایه بیم

مثل سیمرغ و حریم قاف بیم

عاشق بی حیله و دیل صاف بیم

دیل پریشانم بنی آدم نوبو

هیچ طلایی مو گوله باگدم نوبو

غارت طوفان و تاراج اجل

فاندایی زانوی ماتم در بغل

آسمان در فکر و ذکر باج نوبو

ولگ و باری معرض تاراج نوبو

بولبوله خوش لهجه دایم در نوا

باغ سر سبز از بهاری..دیل گشا

کاش هرگز-موسم پاییز نوبو

خنجر ظلم ستمگر-تیز نوبو

لالمانی داشتبی شیپور جنگ

تیر جنگاور بخوردابی به سنگ

منظر چوم عشق تا افاق-بو

سینه قدرت پر از-ارفاق بو

عبرت از تاریخ بو-در پیش رو

ثبت تقویمان تماما”عشق بو

یک پاسخ ارائه کنید