کتن (افتادن) katən

صرف فعل گیلکی : کتن/ فارسی : افتادن

 

¤ ماضی ساده (افتادم …)

 مثبت : بکتم (baketəm)  بکتی  بکت  بکتیم  بکتین  بکتن

 منفی : نکتم (naketəm)  نکتی  نکت  نکتیم  نکتین  نکتن

———————————

¤ ماضی استمراری (می افتادم …)

 مثبت : کتم (katəm)  کتی  کت  کتیم  کتین  کتن

 منفی : نکتم  نکتی  نکت  نکتیم  نکتین  نکتن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم می افتادم …)

 A

مثبت : کته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : کته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ ماضی تمنایی (می افتادم …)

 مثبت : کته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : کته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : نکته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

———————————

¤ ماضی نقلی (افتاده ام …)

 مثبت : بکتأم  بکتأی  بکته  بکتأیم  بکتأین  بکتأن

 منفی : نکتأم  نکتأی  نکته  نکتأیم  نکتأین  نکتأن

———————————

¤ ماضی بعید (افتاده بودم …)

مثبت : بکته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : نکته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (افتااده باشم …)

مثبت : بکته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : نکته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

———————————

¤ مضارع اخباری (میفتم …)

 مثبت : کنم (kanəm)  کنی  کنه  کنیم  کنین  کنن

 منفی : نکنم (nakenəm)  نکنی  نکنه  نکنیم  نکنین  نکنن

———————————

¤ مضارع التزامی (بیفتم …)

 مثبت : بککم (bakkəm)  بککی  بککه  بککیم  بککین  بککن

 منفی : نککم (nakkəm)  نککی  نککه  نککیم  نککین  نککن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم میفتم …)

 مثبت : کته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : کته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر :  بککی (بیفت)
¤ فعل نهی :  نککی  (نیفت)

 

یک پاسخ ارائه کنید