فَـــندِریم تیــلوزیــون ، درازه شب

اون زنـه گب ، اَمـانیم وادوخته لب

حیف ببوسته کُئنه واسته او زمات

او زمــاتــه آوه خــؤج و کـــله گب !

 

واگردان به فارسی :

 

شب دراز را ، به تلویزیون نگاه می کنیم

اون حرف می زند و ما لب دوخته مانده ایم

حیف شد که زمان های گذشته ، کهنه شد

اون خوج آب انداخته و اون حرف های دور کله ی آتش !

یک پاسخ ارائه کنید