کمین بئسه بامان

او چوم که خروس خوانه وقت

سیفیدی بزه نزه

واووستی امیده جه

هنی فونکونه ده ارسو

ایفطاره سفره حسرته ره

قدره شبانه میان

کمین بئسه بامانه جیر

 

فارسی:

آن چشمی که وقت خروس خوان

سپیده زده نزده

با امید باز می شد

دیگر اشک هم نمی ریزد

در حسرت سفره افطار

میان شب های قدر

زیر بام های در کمین

۲۲ مرداد ۹۱ برای هم وطنان زلزله زده آذربایجان

یک پاسخ ارائه کنید