کولکاپـِس

کولکاپــِس

خندَه در ِه

شونده دانه بوخورده

بولبول ِ ره !

 

واگردان :

 

چرخ ریسک

دارد می خندد

به بلبلی که

دانه ی آقطی خورده است !

* باور عامیانه ی مردم گیلان است که اگر بلبلی خوانا ، از دانه آقطی (شوند ) بخورد لال و ناخونا می شود .

 

یک پاسخ ارائه کنید