کیتاب سر

گیله قصه : گیلˇقصه یأ خوش بأمویید.

ایمشبˇقصه: کیتاب سر

نیویشتن کس(نویسنده):شهلا جوانبخت

 ایجرأ: نرگس جوأنبخت

لهجه خشکبیجاری

 

یک پاسخ ارائه کنید