کی شی مین جیر – داستان

پرنده کوچک وضعیف الجثه ای است-که گیله مردان معتقدندحاصل تخم گذاری پاییزه بلبل یاعندلیب است-آوازنمیخواند وبعلت ولادت بی موقع مقام ارجمند بلبل را-ندارد-حتی ارزش کولکاپیس راهم ندارد که حاصل تخمگذاری تابستانی بلبل است -افرادبومی گیلان افراد بدبخت وبی فک فامیل-را به این دو پرنده تشبیه میکنند.

شومان تاهسا(الان)-در رفتار کیشی مینجیر-مطالعه و دقت بوکوداعید؟!(کرداه اید)عا-پرنده کوچک-اصلا”کونه(اراده) نیشتمان (نشستن)ناره ده!!-مدام ازعا-شاخه به او شاخه-از عا-بوته به او بوته انگار اونه روده یا مرغ بدر-ببورده یا؟!

من کی نیدام اون یک لحظه آرام بیگیره-وایزه فنق بزنه–استراحت بوکونه-اصلا ا-پرنده خستگی ناپذیره…. خدابیامرزه شیمی امواته-عی روزمن ومی آقاجان خدا- بیامرزایوان سر نیشتابیم-آمره- کرا گب گب- زه اییم… زواله روزتابستان وهواخیلی گرم ودم بوکوده -بو هتو کی صحبت کودان دی بیم-عی تا کی شی مینجیر باغ رمش(پرچین) کنار-می توجه یا-بخودش جلب بوکود حیوان مدام از عا-شاخه به اون شاخه واز واز-کودی طوری من بوشابوم تونخ اون کی می پیر خدابیامرز -بفهمست-کی می حواس اصلا” به اون گبان نیا…..؟

وقتی خو کف دست مرا می دوشا فوکوفت سه بالا بجستم -می پیر بوگوفت چیه-چیا نیگاه کونی؟! بوگوفتام آقاجان تو تا الان دقت بوکودایی کی –کی شی مینجیر-چیره مدام زیر رمش وگومارابالا وپایین جهه یا؟!واصلا” ایزه ننیشینه-تا کمی استراحت بوکونه؟!خدابیامرز بوگوفت-تونانی چیره؟!تره تابحال نوگوفتامه؟!من بوگوفتام نه بخدا-مگر ماجرا داره؟!

می آقاجان بوگوفت پس گوش بوکون تره بگم :

-درزمان حضرت سلیمان نبی-(تنها پیامبری که زبان حیواناتا فهمسته)-شیر بوشو پیش اون حضرت وتقاضا بوکود-کی مرا کمک بوکونیا تا عی تا کدخدابرای فلان جنگل پیدا بوکونما!!حضرت سلیمانم اونه دیلا نشکنه و بوگوفتا توبوشویا-من هروقت پیدا بوکودامه تراخبرا کونما-… .بعدپیغمبر خدا همه پرندگانه خبر بدایا-کی برای فلان جا عی تا کداخدا لازیم داریمه-هرکس خوایه نامزد بوبوهه -اعلام بوکونه؟!همه پرندگان برای اسم نویسی اعلام آمادگی- بوکودانا-حتی کی شی مینجیر-دست برقضا –کی شی مینجیر بیشترین رایا- باوردا-چیره؟!چون- برخلاف آدمان کی به افراد گردن کلفت وقوی بنیه مالی-وسرشناس رای دهد-تازه اگر سهوا” عی تا ضعیف انتخاب بوبوهه-به زور شایعات وتبلیغات کذایی اونا-گردن کلفت وظالم چاکوند-تا بخودشان زوربوگویه-ازاون یک ببر کاغذی سازد؟!

حیوانات برعکس عی تا ضعیفا انتخاب کوند تا بتاند به اون زور بگوید وازون حق -حساب فاگیرد -مثل اینکی گوید-دنیا بدین چی ببه یا-پیشی نقاره چی ببه یا؟!(درآن زمان بخاطر همین موضوع کی شی مین جیر بیشترین رای باورد -حضرت سلیمان بیدی-یا-اونه جثه اصلا برای اون کار مناسب نیا-از طرفی نخواستیا -کی شی مینجیرا دیلا بشکنا-و یهو از بیخ اونا جواب بوکونا-بوگوفتا-اگر تو بیشی یا-عی تا چوب خشک پیدا بوکونی یا-مره باوری یا-کی نه راست ببه-نه کج!!

بعدترا رسما” به عنوان کدخدا معرفی کونما..کی شی مینجیر-الان دوهزار سالا کی رمشان وگوماران زیر گردهه یا-دنباله چنین چوبی!!وهنوز کی هنوزا پیدا نوکوده یا-ومدام تلاش کونا کی بیافه؟درحالی که چنین چوب خشکی وجودناره-!بوگوفتام-پیر جان اموضوع افسانه یه-مگر حضرت سلیمان مردم آزار بو-؟!یا انقدر بیکار بو کی عی تا پرنده ضعیفا-سرکار بنه-اونم چی دوهزار سال؟!

البته خیلی من واون خنده بوکودیم-بوگوفت زاک جان تقصیر من چیه؟! منم بیشناوسمه ده-شنونده باید عاقل ببه—تا شی می-نظر چی ببه؟!

داستان نیاز به ویرایش دارد

یک پاسخ ارائه کنید