گیدی

گـَمَج گیلی گیلی خوره

خو نوخونا یافه

اَنقد

گیلی گیلی بوخوردم

نتانستم تَرَ بیافم

کاشکی

گمج ببوسته بم !

 

واگردان فارسی :

 

گویند

« گمج » سُر می خورد

درب اش را می یابد

آنقدر

گیلی گیلی خوردم

نتوانستم تو را بیابم

ای کاش

گمج بودم !

* گیلی گیلی خوردن: سُر خوردن و نوسان کردن . در این جا کنایه از سرگردان شدن است !

 

یک پاسخ ارائه کنید