گوده/ غده

گوده بوبو

تی توقایی

می گولی رایه دَوَست

 

برگردان:

غده شده

عشق تو

راه گلویم را بست

یک پاسخ ارائه کنید