گیاهان دارویی و معطر گیلان

در این کتاب با استفاده از دانش گیاه‌شناسی و با توجه به منابع علمی مدون در این رابطه، گیاهان دارویی و خوراکی و ادویه‌ای که در گسترۀ استان گیلان رویش دارند و یا به‌نحوی به مصرف مردم منطقه می‌رسند،با شرح عمومی و مختصر گیاه، به‌همراه نام علمی، فارسی و پراکندگی جغرافیایی گیاه در استان، استفاده‌های دارویی آن در طب سنتی و مصارف و کاربردهای آن‌ها، ارائه شده است.

پدید اورنده : دکتر ولی اللّه مظفریان

تعداد صفحات :: 660

یک پاسخ ارائه کنید