گیتن (گرفتن) Gitən

 صرف فعل گیلکی : گیتن/ فارسی : گرفتن

گویش شرق گیلان؛ کلاچای

تذکر: حالت‌های A حالت نوشتاری و حالت‌های B حالت‌گفتاری هستند.

———————————

¤ ماضی ساده (گرفتم …)

 A

 مثبت : بگیتم (begitəm)  بگیتی  بگیت  بگیتیم  بگیتین  بگیتن

 منفی : نگیتم (negitəm)  نگیتی  نگیت  نگیتیم  نگیتین  نگیتن

 B

 مثبت : بئیتم (beytəm)  بئیتی  بگیت  بئیتیم  بئیتین  بئیتن

 منفی : نئیتم (neytəm)  نئیتی  نگیت  نئیتیم  نئیتین  نئیتن

———————————

¤ ماضی استمراری (میگرفتم …)

 A

 مثبت : گیتم  گیتی  گیت  گیتیم  گیتین  گیتن

 منفی1 : نگیتم  نگیتی  نگیت  نگیتیم  نگیتین  نگیتن

 منفی2 : نئیتم  نئیتی  نگیت  نئیتیم  نئیتین  نئیتن

———————————

¤ ماضی ملموس (داشتم میگرفتم …)

A

مثبت : گیته دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : گیته دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

 B

مثبت : گیت دؤبؤم/  دبی/  دؤبؤ/  دبیم/  دبین/  دؤبؤن

منفی : گیت دننه بؤم/  دننه بی/  دننه بؤ/  دننه بیم/  دننه بین/  دننه بؤن

———————————

¤ ماضی تمنایی (میگرفتم …)

 A

 مثبت : گیته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی1 : گیته ننابؤم/  ننابی/  ننابؤ/  ننابیم/  ننابین/  ننابؤن

 منفی2 : نگیته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

 منفی3 : نئیته نابؤم/  نابی/  نابؤ/  نابیم/  نابین/  نابؤن

———————————

¤ ماضی نقلی (گرفته ام …)

 A

مثبت : بگیتأم  بگیتأی  بگیته  بگیتأیم  بگیتأین  بگیتأن

منفی : نگیتأم  نگیتأی  نگیته  نگیتأیم  نگیتأین  نگیتأن

 B

مثبت : بئیتأم  بئیتأی  بئیته  بئیتأیم  بئیتأین  بئیتأن

منفی : نئیتأم  نئیتأی  نئیته  نئیتأیم  نئیتأین  نئیتأن

———————————

¤ ماضی بعید (گرفته بودم …)

 A

مثبت : بگیته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : نگیته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

 B 

مثبت : بئیته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

منفی : نئیته  بؤم /  بی  /  بؤ /  بیم /  بین /  بؤن

———————————

¤ ماضی التزامی (گرفته باشم …)

 A

مثبت : بگیته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

منفی : نگیته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

 B

 مثبت : بئیته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

 منفی : نئیته بۊم/  بی/  بۊ/  بیم/  بین/  بۊن

———————————

¤ مضارع اخباری (می گیرم …)

قاسم‌آباد:

 مثبت : گیرنم  گیرنی  گیرنه  گیرنیم  گیرنین  گیرنن

 منفی1 : نگیرنم  نگیرنی  نگیرنه  نگیرنیم  نگیرنین  نگیرنن

منفی2 : نئیرنم  نئیرنی  نئیرنه  نئیرنیم  نئیرنین  نئیرنن

 

کلاچای:

 مثبت : گیرم  گیری  گیره  گیریم  گیرین  گیرن

 منفی1 : نگیرم  نگیری  نگیره  نگیریم  نگیرین  نگیرن

منفی2 : نئیرم  نئیری  نئیره  نئیریم  نئیرین  نئیرن

———————————

¤ مضارع التزامی (بگیرم …)

 مثبت : بگیرم  بگیری  بگیره  بگیریم  بگیرین  بگیرن

 منفی : نگیرم  نگیری  نگیره  نگیریم  نگیرین  نگیرن

منفی : نئیرم  نئیری  نئیره  نئیریم  نئیرین  نئیرن

———————————

¤ مضارع ملموس (دارم میگیرم …)

 A

 مثبت : گیته درم/  دری/  دره/  دریم/  درین/  درن

 منفی : گیته دننم/ دننی/ دننه/ دننیم/ دننین/ دننن

———————————

¤ فعل امر :  بگیر  (بگیر)
¤ فعل نهی :  نگیر  (نگیر)

یک پاسخ ارائه کنید