گیلانشاه – زندگی و زمانۀ امیر هدایت اللّه خان گیلانی

این کتاب، شرح زندگی و کارنامۀ سیاسی «امیرهدایت‌الله‌خان گیلانی» مشهور به گیلانشاه، از برجسته‌ترین رجال حکومتیِ متنفذ و قدرتمندِ گیلان است که در یکی از مهم‌ترین دوره‌های تاریخ ایران، بر مسند حکمروایی گیلان‌زمین تکیه زده بود و توانست در دوران پرتلاطم کشمکش‌های سلسله‌های زندیه و قاجاریه بر سر میراث نادرشاه افشار، گیلان را از بسیاری از گزندهای انتقالِ قدرتِ حکومت مرکزی به‌دور دارد. مردی که به ادعای تاریخ، به گشاده‌دستی و بخشش، شهرتی فراتر از مرزهای گیلان یافت.

پرداختن به زندگی رجال سیاسی که ایران یا بخشی از ایران را از کشمکش‌های سیاسی حفظ کردند و به نوعی موفق شدند تا آن بخش را از نابودی و تاراج نجات دهند، بسیار مهم است. بسیاری از پادشاهان و حاکمان بودند و هستند که با بی‌کفایتی خود و با عدم توجه به زندگی مردم و در اولویت قرار دادن خود و نیازهایشان، کمر به نابودی کشوری بستند. اما در این میان کسانی هم بودند که با شرافت ایستادگی کردند و سرزمینی را از نابودی، نجات و رهایی بخشیدند. گیلانشاه، یکی از همین افراد بود. دکتر هومن یوسفدهی در کتاب گیلانشاه به زندگی و زمانۀ امیر هدایت الله خان گیلانی پرداخته است. گیلانشاه یکـی از برجسته ترین رجال حکومتیِ متنفذ، ثروتمند و قدرتمند گیلان است که در یکـیمهم‌ترین دوره‌های تاریخ ایران بر مسند حکمرانی گیلان تکیه زده بود .

امیر هدایت‌الله خان گیلانی مشهور به «گیلانشاه» مردی بـاهوش و کـاردان بـود که توانست در دوران پرتلاطم کشـمکش‌هـای زندیـه و قاجاریـه بـر سـر میـراث نادرشاه افشار، گیلان را از بسیاری از گزندهای انتقال قدرت به دور دارد.

فهرست

 • یادداشت حوزه هنری گیلان
 • مقدمه
 • امیر هدایت‌الله خان گیلانی
 • نام و نسب
 • اوضاع گیلان در قرن دوازدهم
 • حکومت موروثی
 • از تولد تا حکومت
 • دوران تبعید 
 • تعیین آقامیرزا بابای گیلانی به وزارت
 • افزایش نفوذ
 • گملین در دربار  هدایت خان
 • بهبود روابط با خان کریم زند
 • حمله ناکام قاجارها به گیلان
 • شورش اهالی گسکر
 • از حبس تا رهایی
 • جنگ با امیرگونه خان افشار
 • جنگ و آشتی با علیمراد خان زند
 • جنگ و صلح با آقامحمدخان قاجار
 • فرار به شیروان
 • پایان کار
 • قاتل امیر هدایت‌الله خان که بود؟
 • اتل خان یا اتورخان
 • گیلان پس از هدایت‌الله خان 
 • دانش وهوش هدایت‌الله خان
 • شکوه دربار هدایت خانی
 • اوضاع اقتصادی و اجتماعی
 • تشکیلات حکومتی و نظامی
 • اقدامات عمرانی و توسعه شهر رشت
 • عمارت هدایت خانی 
 • ظروف طلای هدایت خانی 
 • ستایشگران امیر هدایت‌الله خان 
 • اوضاع علمی و ادبی گیلان در عهد هدایت خان
 • فرزندان و نبایر هدایت خان 
 • منابع
 • نمایه

یک پاسخ ارائه کنید