گیلانشاه زیاری

گیلانشاه آخرین حاکم سلسله زیاریان بین سال‌های ۱۰۸۷ تا ۱۰۹۰ میلادی بود. گیلانشاه فرزند عنصرالمعالی کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر بن زیار است.

بعضی بر این باورند که حکومت گیلانشاه توسط هجوم اسماعیلیان الموت (حکومت) در ۱۰۹۰ میلادی از بین رفته و پادشاهی زیاریان به پایان رسیده است.

یک پاسخ ارائه کنید