گیله قصه

گیله قصه تنها پایگاه ادبیات داستانی گیلان است.

تقریبا اغلب نویسندگان گیلکی برای گیله قصه داستان خوانده‌اند و مخاطبین عادی که خاطرات و نقل‌های خود را ارسال کرده و در گیله قصه پخش شده و خواهد شد.

گیله قصه : با همکاری نویسندگان گیلانی

گیله قصه تنها پایگاه ادبیات داستانی گیلان