گیل باهاریه

سلام گول ِ گیلانی یان جولوو ، جولوو شمه تازه سال به شُمان موبارک ببه .

گیلان جان دوس دارم من تِه باهارا

تِــه اون سیفید گـــول ِ آلــوچه دارا

تِـه واشکافته گـولان ِ سورخ و زردا

تِـــه صــئرا و تِـــه جنگل تِـــه رووارا

تِـــه خوررم مَــــردومـان ِ پــور صفایا

تِــه گیـــل و تــالش و گـالش بـرارا

اوشانی کی بوخوردید خون ِ دیلان

بیدینید سال بسال ، تـا تِـه بـاهـارا

گیلان جان ، باستانی اوستان ِمن

گـیلانــی یــــاد داره ، تِــه ایفتخـارا

گیلان جـان شـاد ببون ، تـا لپّه لپّه

دیبـه شـادی آمِــــه چـوم ِ خومـارا

« کاس آقا » در دوعا دوخان خودایا

سـلامـت بَــــدأره ، گــیلان ِ اَمــارا

واگردان فارسی :

ای جان گیلان ، دوست دارم بهار تو را

آن شکوفه ی سفید درخت آلوچه ات را

گل های شکفته ی سرخ و زردت را

دشت و جنگل و رودخانه ات را

مردمان خوب و پُر صفای تو را

برادران گیل و تالش و گالش ات را

آنهایی که خون دل ها خوردند

تا همه ساله بهارت را به تماشا بنشینند

ای جان گیلان ، ای استان باستانی من

افتخارات تو را گیلانی از یاد نبرده است

ای جان گیلان ، شاد باش تا موج موج

شادی ات در چشم خمار مان فرو بریزد

« کاس آقا » در دعای تو خدا را صدا بزن

تا گیلان ما را ، به سلامت نگهدارد .

یک پاسخ ارائه کنید