گیل حجم 1-3

جه هر طرف باد
مورده
زنده
باد
باد
بردان دره
خو امرَه
باد

واگردان :

از هر طرف باد
مرده
زنده
باد
باد
دارد می بَرَد
با خود
باد

یک پاسخ ارائه کنید