گیل حجم 10-2

تی نام َ کی دوخادم
گول ِ میشین
می زوان ِ سر جور بامو
جیجا میشین
میشین َ مانستن
بشکاوس
الَن
جه جیجا پوره
گوشی میشین

واگردان ؛

نام ات را که صدا زدم
گل بنفشه
بر زبان ام روئید
زخم من
بسان بنفشه
شکفت
حالا
پر از زخم است
گوشی من

یک پاسخ ارائه کنید