گیل حجم 10-3

می سر
چی سرسری
سرَ گیفت جه می دس
ارسویا سرَ دام
سر بسر

واگردان :

سرم
چه آسان
سرکشی کرد از دست ام
اشگ را رها کردم
انباشته روی هم

یک پاسخ ارائه کنید